O Projektu

STUDIE REVITALIZACE

Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti Městských lázní. Mezi variantami, co se bude s budovou z osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. Studie, kterou architekti vypracovali, posuzuje také množství a úroveň služeb v kraji. Konfrontace aktuálních potřeb a současné situace vedly k závěru, že bude lázeňský provoz částečně zachován v provozu. Kromě toho bude doplněn o další vhodné funkční využití budovy bývalých městských lázní.

PŘEDNOSTI

 • reprezentativní charakter budovy
 • prominentní poloha u vstupu do městského parku
 • kvalitní stav konstrukce, velká životnost
 • velkorysé prostory bazénové halyOMEZENÍ

 • velká provozní plocha (4 500 m2 z celkových 11 000 m2)
 • vysoké provozní náklady
 • morálně zastaralá budova, není bezbariérová
 • slabý vztah k parku i k městu samotnému, který nereaguje na původní městskou strukturu

KONTEXT

V centru města Chomutov nesystematicky vznikají nové nákupní zóny a komerční objekty, které však z dlouhodobého hlediska nemají jasnou vazbu na urbanistický plán města. Tyto oblasti nejsou schopny nepřímo rozvoj města podpořit, dochází tak k vylidňování veřejných prostor a shlukování mládeže pouze na komerční zájem. 

Město trpí nedostatkem služeb, které by podporovaly zájmové a vzdělávací aktivity, čímž dochází k odlivu mladé generace. Lokalita, v níž se městské lázně nachází, byla využívána pro sportovní účely, a to ve staré a nové sportovní hale. Tato vazba ovšem byla přetrhnuta vybudováním vodního světa. Také městský park se aktuálně netěší velké oblibě, tyto veřejné plochy je tak potřeba kultivovat.

VIZE

Po analýze objektu městských lázní s přihlédnutím k jejich historii a poloze, společně se zohledněním potřeb vedení města, byl vytvořen návrh, jehož cílem je navrátit aktivní způsob života do centra města a blízkého okolí. Vznikl tak návrh multifunkčního objektu, který bude systematicky kombinovat zdánlivě nesourodé funkce do jednoho homogenního celku. Ten nabídne propojení světa kultury a sportu, mix soukromých a veřejných služeb obohacených o doplňkové služby.

Autoři návrhu se zaměřili na hledání vhodné funkce v rámci širšího kontextu a vzájemnou kooperaci sousedících staveb. Oživení centra tak bude probíhat na pomyslné ose, na jejíž koncích leží městské divadlo a obě sportovní haly. Na středu této osy se pak nachází samotná budova lázní. 
PLÁN

Podle návrhu architektů Romana Vrtišky, Vladimíra Žáka a Jana Stibitze bude otevřen prostor budovy lázní a obnaženy její nosné konstrukce. Tím bude zkompaktněna hmota a vznikne hlavní vstup na ose domu. Pro tyto účely tak bude odstraněna administrativní část objektu, zachován však zůstane nosný skelet s původními konstrukčními prvky včetně charakteristických dominant interiéru. Do nově vzniklého pevně ukotveného skeletu objektu budou vestavěny nové hmoty funkčních celků. Vzniknou nové provozy ve formě otevřených, či uzavřených jednotek, plynule propojených komunikacemi a schodišti, čím bude akcentován velkorysý a brutalistní původ stavby. Také prostory původní bazénové haly budou zachovány, a to včetně tribun i skokanských můstků.


Původní prostory tribun budu využity pro malé přednáškové sály, ostatní prostory budou sloužit jako multifunkční sály a jejich provozní zázemí. Tyto nově vzniklé funkční jednotky jsou vyústěním úvah o vhodném obsahu a budou propojeny důmyslným systémem pochozích ramp a schodišť. Díky volné a otevřené dispozici budovy je bude téměř libovolně měnit. Ve vstupní části objektu budou dále umístěny obchodní jednotky a ve vzniklém převýšeném prostoru ve 3. NP vstupní části je plánována dostavba patra. Celá budova bude opláštěna translucentním fasádním systémem Danpatherm, který zaručí dostatek denního světla a hodnotnou adjustaci původního tvarosloví objektu. Vybráno tak je vizuálně neofenzivní, uklidňující a ekonomické řešení opláštění stavby, které bude ve večerních a nočních hodinách zároveň produkovat provoz přirozeného prosvětlení fasády.


INSPIRACE

Inspiraci architekti čerpali z adaptace továrních hal na knihovnu v nizozemském Tilburgu, kde bylo prioritou zpřístupnit maximum prostoru veřejnosti, nikoliv prostor co nejvíce komerčně vytěžit. Dalším zdrojem inspirace byla přestavba průmyslového objektu na střední školu v Roskilde v Dánsku. V rámci tohoto projektu proběhla revitalizace průmyslové oblasti spolu s muzeem, studentským bydlením a startupovým centrem. V neposlední řadě studii ovlivnila také přestavba skladu na nízkoprahové centrum taktéž v Dánsku, ve městě Vilborg.

V souvislosti s městem Chomutov je obzvláště sociální aspekt velmi důležitý a nízkoprahovost tak zde hraje významnou roli. Kromě toho také nízkorozpočtová realizace a ekonomický provoz podpořený například různými zónami vytápění jsou podstatnými faktory rekonstrukce.


NÁVRH

Nový objekt s názvem „LÁZNĚ“ budou odkazovat na svou původní funkci, a to ponecháním lázeňského provozu v prostorách bývalé přepouštěcí nádrže v suterénu objektu. Ten bude v duchu očisty těla zaměřen převážně na wellness služby jako jsou sauny, masáže, hydromasáže, koupele, apod. Na tomto fundamentu budou vybudovány další provozy – knihovna s přednáškovými sály, koncertním sálem, co-workingové prostory, kancelářské prostory, multifunkční plochy pro workshopy, sály pro místní taneční školu a tělocvična s fitness a především společenský sál s kapacitou 300 míst k sezení, který bude umístěn do původní bazénové plochy. 
Architekti chtěli při hledání nových funkcí městských lázní akcentovat především kulturně-sportovně-sociální osu, jejíž střed je tvořen právě budovou lázní. Ta má tak potenciál stát se funkční křižovatkou mezi městským parkem a městem. Výsledkem projektu tak bude vznik multifunkční haly s knihovnou, společenskými sály, kancelářemi a obchodními jednotkami. Projekt rekonstrukce městských lázní je odhadován na 264 mil. korun, jedná se odhad investic spojených s revitalizací prostor, vytvoření infrastruktury a terénními úpravami. Cílem architektů je především vytvořit moderní fúzi mezi sportem a kulturou vytvořením společenského místa, jež bude vhodné k setkávání, podporovat vzdělávání i komunikaci obyvatelstva.

Vizualizaci celého projektu si prohlédněte

STUDIE REVITALIZACE

Pražské architektonické studio Vrtiška a Žák bylo vybráno pro vytvoření studie, která slouží jako vize budoucnosti Městských lázní. Mezi variantami, co se bude s budovou z osmdesátých let dít dále, byla také úplná demolice. Podle statického posudku je masivní železobetonová konstrukce ve velice dobrém stavu, což bylo jedním z faktorů pro rozhodnutí o zachování objektu. Studie, kterou architekti vypracovali, posuzuje také množství a úroveň služeb v kraji. Konfrontace aktuálních potřeb a současné situace vedly k závěru, že bude lázeňský provoz částečně zachován v provozu. Kromě toho bude doplněn o další vhodné funkční využití budovy bývalých městských lázní.

PŘEDNOSTI

 • reprezentativní charakter budovy
 • prominentní poloha u vstupu do městského parku
 • kvalitní stav konstrukce, velká životnost
 • velkorysé prostory bazénové halyOMEZENÍ

 • velká provozní plocha (4 500 m2 z celkových 11 000 m2)
 • vysoké provozní náklady
 • morálně zastaralá budova, není bezbariérová
 • slabý vztah k parku i k městu samotnému, který nereaguje na původní městskou strukturu

KONTEXT

V centru města Chomutov nesystematicky vznikají nové nákupní zóny a komerční objekty, které však z dlouhodobého hlediska nemají jasnou vazbu na urbanistický plán města. Tyto oblasti nejsou schopny nepřímo rozvoj města podpořit, dochází tak k vylidňování veřejných prostor a shlukování mládeže pouze na komerční zájem. 

Město trpí nedostatkem služeb, které by podporovaly zájmové a vzdělávací aktivity, čímž dochází k odlivu mladé generace. Lokalita, v níž se městské lázně nachází, byla využívána pro sportovní účely, a to ve staré a nové sportovní hale. Tato vazba ovšem byla přetrhnuta vybudováním vodního světa. Také městský park se aktuálně netěší velké oblibě, tyto veřejné plochy je tak potřeba kultivovat.

VIZE

Po analýze objektu městských lázní s přihlédnutím k jejich historii a poloze, společně se zohledněním potřeb vedení města, byl vytvořen návrh, jehož cílem je navrátit aktivní způsob života do centra města a blízkého okolí. Vznikl tak návrh multifunkčního objektu, který bude systematicky kombinovat zdánlivě nesourodé funkce do jednoho homogenního celku. Ten nabídne propojení světa kultury a sportu, mix soukromých a veřejných služeb obohacených o doplňkové služby.

Autoři návrhu se zaměřili na hledání vhodné funkce v rámci širšího kontextu a vzájemnou kooperaci sousedících staveb. Oživení centra tak bude probíhat na pomyslné ose, na jejíž koncích leží městské divadlo a obě sportovní haly. Na středu této osy se pak nachází samotná budova lázní. 
PLÁN

Podle návrhu architektů Romana Vrtišky, Vladimíra Žáka a Jana Stibitze bude otevřen prostor budovy lázní a obnaženy její nosné konstrukce. Tím bude zkompaktněna hmota a vznikne hlavní vstup na ose domu. Pro tyto účely tak bude odstraněna administrativní část objektu, zachován však zůstane nosný skelet s původními konstrukčními prvky včetně charakteristických dominant interiéru. Do nově vzniklého pevně ukotveného skeletu objektu budou vestavěny nové hmoty funkčních celků. Vzniknou nové provozy ve formě otevřených, či uzavřených jednotek, plynule propojených komunikacemi a schodišti, čím bude akcentován velkorysý a brutalistní původ stavby. Také prostory původní bazénové haly budou zachovány, a to včetně tribun i skokanských můstků.


Původní prostory tribun budu využity pro malé přednáškové sály, ostatní prostory budou sloužit jako multifunkční sály a jejich provozní zázemí. Tyto nově vzniklé funkční jednotky jsou vyústěním úvah o vhodném obsahu a budou propojeny důmyslným systémem pochozích ramp a schodišť. Díky volné a otevřené dispozici budovy je pak bude téměř libovolně měnit. Ve vstupní části objektu budou dále umístěny obchodní jednotky a ve vzniklém převýšeném prostoru ve 3. NP vstupní části je plánována dostavba patra. Celá budova bude opláštěna translucentním fasádním systémem Danpatherm, který zaručí dostatek denního světla a hodnotnou adjustaci původního tvarosloví objektu. Vybráno tak je vizuelně neofenzivní, uklidňující a ekonomické řešení opláštění stavby, které bude ve večerních a nočních hodinách zároveň produkovat provoz přirozeného prosvětlení fasády.


INSPIRACE

Inspiraci architekti čerpali z adaptace továrních hal na knihovnu v nizozemském Tilburgu, kde bylo prioritou zpřístupnit maximum prostoru veřejnosti, nikoliv prostor co nejvíce komerčně vytěžit. Dalším zdrojem inspirace byla přestavba průmyslového objektu na střední školu v Roskilde v Dánsku. V rámci tohoto projektu proběhla revitalizace průmyslové oblasti spolu s muzeem, studentským bydlením a startupovým centrem. V neposlední řadě studii ovlivnila také přestavba skladu na nízkoprahové centrum taktéž v Dánsku, ve městě Vilborg.

V souvislosti s městem Chomutov je obzvláště sociální aspekt velmi důležitý a nízkoprahovost tak zde hraje významnou roli. Kromě toho také nízkorozpočtová realizace a ekonomický provoz podpořený například různými zónami vytápění jsou podstatnými faktory rekonstrukce.


NÁVRH

Nový objekt s názvem „LÁZNĚ“ budou odkazovat na svou původní funkci, a to ponecháním lázeňského provozu v prostorách bývalé přepouštěcí nádrže v suterénu objektu. Ten bude v duchu očisty těla zaměřen převážně na wellness služby, jako jsou sauny, masáže, hydromasáže, koupele, apod. Na tomto fundamentu budou vybudovány další provozy – knihovna s přednáškovými sály, koncertním sálem, co-workingové prostory, kancelářské prostory, multifunkční plochy pro workshopy, sály pro místní taneční školu a tělocvična s fitness a především společenský sál s kapacitou 300 míst k sezení, který bude umístěn do původní bazénové plochy. 
Architekti chtěli při hledání nových funkcí městských lázní akcentovat především kulturně-sportovně-sociální osu, jejíž střed je tvořen právě budovou lázní. Ta má tak potenciál stát se funkční křižovatkou mezi městským parkem a městem. Výsledkem projektu tak bude vznik multifunkční haly s knihovnou, společenskými sály, kancelářemi a obchodními jednotkami. Projekt rekonstrukce městských lázní je odhadován na 264 mil. korun, jedná se odhad investic spojených s revitalizací prostor, vytvoření infrastruktury a terénními úpravami. Cílem architektů je především vytvořit moderní fúzi mezi sportem a kulturou vytvořením společenského místa, jež bude vhodné k setkávání, podporovat vzdělávání i komunikaci obyvatelstva.

Vizualizaci celého projektu si prohlédněte